Resecentrums lokalisering fastställd

10 mars 2011

 

(Noteringar från kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08)

Järnvägssstationen
Här, vid den nuvarande järnvägsstationen, hamnar nya resecentrum.

Kommunstyrelsen beslutade som väntat att förorda den nuvarande järnvägsstationens område. Nu återstår bara för kommunfullmäktige att säga sitt, vilket blir en ren formalitet.

Det finns nämligen en stabil majoritet för lokalisering vid järnvägsstationen. Den ende som hade en avvikande uppfattning var David Örnberg (V) som reserverade sig till förmån för sitt eget förslag att lägga resecentrumet nere på kajenområdet i centrum.

Där kommer dock hållplatsen Morastrand att finnas kvar för den regionala tågtrafiken med Reginatågen.

Kommunkontoret får ansvaret för projektering och utformning av resecentrum och byggnadsnämnden svarar för detaljplanearbetet.

Kostnaden för ett nytt resecentrum har beräknats till 33.5 mkr och av det beloppet svarar Mora kommun för 20 mkr, pengar som tas ur befintlig budget. De 20 miljonerna fördelas på 5 mkr för 2011, 7.5 mkr för 2012 och 7.5 mkr för 2013. Resterande 13.5 mkr finansieras av Tillväxtverket (11.5 mkr) och Region Dalarna (2 mkr). Igångsättningstillstånd fattas av kommunstyrelsen.

Att det nuvarande stationsområdet blev det slutliga valet kom alltså inte som någon större överraskning. Tre andra alternativ har funnits med i planeringen, samtliga belägna närmare centrum, men de har visat sig blir alltför dyra och besvärliga att genomföra. En placering vid kajen skulle exempelvis belöpa sig på ca 165 mkr enligt den gjorda förstudien.

Eftersom projektet medfinansieras av EU:s Regionalfond (via Tillväxtverket) finns krav på att resecentrum ska stå klart 2013-12-31.

 

Biogasanläggning på Ickholmen utreds vidare

Sju kommuner (Mora, Orsa, Älvdalen, Malung-Sälen, Rättvik, Leksand och Gagnef) har påbörjat en utredning om möjligheterna att producera biogas vid en  anläggning på Ickholmen i Rättviks kommun. Ett första steg i utredningen har tagits genom ångpanneföreningen som på uppdrag har analyserat råvarutillgången, produktionskostnader och efterfrågan. Teknik och investeringskostnader har varit den huvudsakliga inriktningen och en översiktlig lönsamhetskalkyl finns och med i rapporten.

Men kommunerna anser att en fördjupning är av nöden innan ett slutgiltigt beslut kan fattas.

- Vi vill veta vad som händer om man gör ett företag av detta, förklarar kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn (S). Finns det ett kommersiellt värde? Kort sagt, går det att bilda ett bolag och få lönsamhet?

Alla kommuner är överens om att göra en fördjupad studie, så också Mora kommun som satsar 52 290 kronor enligt kommunstyrelsens beslut.

 

Ny detaljplan antogs

Det aktuella området ligger i anslutning till nuvarande handelsområde i Noret och utgör en areal om 26 ha söder om väg 70 och öster om Noretrondellen. Efterfrågan på mark för sällanköpshandel är stor i Noretområdet och därför är en utökning nödvändig för att tillfredsställa behoven. Med det nya området beräknas ytterligare 100-120 nya arbetsplatser kunna skapas.

Kommunstyrelsen antog enhälligt förslaget som går vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. 

 

Nytt bostadsförsörjningsprogram

En gång varje mandatperiod ska kommunerna ta beslut om riktlinjer för bostadsförsörjningen så att invånarna har tillgång till goda bostäder och att möjligheter skapas för nyproduktion.

Det nuvarande programmet avser perioden 2008-2013 och det förslag som kommunstyrelsen hade att ta ställning till gäller för 2011-2013. 

Beslutades att kommunledningskontoret ska upprätta ett program för den nämnda perioden.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 mars 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213