Information till allmänheten vid allvarlig kemikalieolycka

Bakgrund

I Statens räddningsverks författningssamling (SRVFS 2005:02) finns föreskrifter som reglerar vilka åtgärder som ska vidtas för att ”förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor”. Dessa föreskrifter grundar sig på ett EU-direktiv som tillkommit efter den svåra kemikalieolyckan 1976 i Seveso, Italien.

De företag som berörs av lagstiftningen ska ha en fastställd plan för vad som ska göras vid en eventuell olycka. Däremot är det kommunen som har ansvaret för informationen till allmänheten.

Ovako Mora Visa större bild
Ovakos anläggíng i Mora.

I Mora finns endast en anläggning som faller under det så kallade Sevesodirektivet:

Ovako Mora AB
Örjasvägen 21
792 36 Mora

VD Anders Henjered     
Telefon 0250 - 284 01, 070 - 606 30 11

Verksamheten inom Ovako Mora AB omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381). Ovako Mora AB har i juni 2006 lämnat säkerhetsrapport enligt lagens 10 § till tillsynsmyndigheterna Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen i Dalarna.

Ovako Mora AB tillverkar hårdförkromade stång- och rörprodukter. Hårdförkromningen utförs elektrolytiskt i kromsyrahaltiga bad. Kromsyra klassas som en mycket giftig kemikalie och därigenom omfattas företaget av den högre kravnivån i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
För att minimera riskerna har företaget gjort en riskanalys och med utgångspunkt från denna genomförs kontinuerligt förebyggande arbete.      

De största konsekvenserna för människan skulle uppstå vid en större brand där mindre mängder kromsyra möjligen skulle kunna följa med rökgaserna och drabba människor i närområdet. De största konsekvenserna för miljön skulle uppstå om ett utsläpp av kromsyra skulle nå ut i Siljan varvid växt- och djurliv skulle drabbas.

Så här blir du varnad och informerad

Om det inträffar en allvarlig kemikalieolycka informeras allmän­heten i första hand genom lokalradio och tv. Då sänds ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” med information om vad som hänt och vad man ska göra.

Information läggs även ut på kommunens webbplats (www.mora.se).

Även tyfon (mistlur) kan användas för att varna allmänheten för en allvarlig olycka.

Det här ska du göra vid en olycka

Vid en olycka är det mycket viktigt att du följer myndigheternas anvisningar och lyssnar på lokalradio och tv. Du kan bli anvisad att stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventiler. Det kan också komma anvisningar om att huset eller området du bor i ska utrym­mas.
Om tyfonen ljuder ska du gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventiler samt lyssna på lokalradio och tv. Om du själv uppmärksammar en olycka ska du ringa SOS Alar­mering, 112.

Detta gör kommunen

Kommunen har beredskap för att möta allvarliga samhällsstör­ningar. Det kan vara större störningar på el- och vattenförsörjning, översvämningar eller allvarliga kemikalieolyckor.

Kommunledningen har en krisledningsplan för hur den ska agera och vilka åtgärder den ska vidta i sådana situationer. Olika enheter inom kommunen engageras beroende på vad som har hänt. Till exempel hjälper experter inom miljökontoret och räddnings­tjänsten till om det skett en olycka som kan skada människor, miljön eller förorena dricksvatten. För att planeringen ska bli enhetlig görs den i samråd med bland annat företag, länsstyrelse, landsting och andra myndigheter.

Inom räddningstjänsten finns dels en övergripande räddnings­tjänstplan för hela kommunen, dels planer för vad som ska göras vid specifika olyckor. Räddningstjänsten har ständig beredskap samt resurser och utbildad personal för att snabbt kunna ingripa.

Om du vill kontakta kommunen:

Säkerhetssamordnare Ola Abrahamsson
Telefon vx 0250-260 00
E-post This is a mailto link
www.mora.se

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 augusti 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213