Tillstånd och myndighetskrav

Som arrangör är det viktigt att veta att man ibland måste söka tillstånd eller åtminstone informera olika myndigheter inför evenemanget. De olika tillstånden har olika lång handläggningstid, så det är bra att vara ute i god tid med sin ansökan.

En sammanställning av all information nedan finns som ett dokument till höger.

Livsmedelsverksamhet

Reistrering för att bedriva livsmedelsverksamhet 

Vem fattar beslut: Miljökontoret och miljönämnden i Mora Kommun

Kontaktperson: Miljökontoret Växel tel. 0250-55 21 57
Elisabeth Åkärbjär, tel. 0250-55 22 74
Magnus Lundberg, tel. 0250-55 21 59
Sara Hodler, tel. 0250-55 21 62

Blanketter

Övrigt: Mer information finns att läsa på Miljökontorets hemsida samt på Livsmedelsverket hemsida; www.slv.se.

Bygglov

För evenemang beviljas tillfälliga bygglov för vepor och banderoller längs gator och fasader med reklam för ett kommande evenemang. 

Vem beviljar: Beslut om bygglov fattas av byggnadsnämnden eller av tjänsteman på delegation.

Kontaktperson: Kontaktperson för bygglov är Per-Olof Olsson, tel 0250-262 66.

Ansökningsblanketter. Blanketter kan också hämtas på Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, Fredsgatan 12 i Mora.

Övrigt: Tänk på att ansöka om bygglov i god tid, minst 1 månad, innan evenemanget börjar.

För reklamskyltar kan tillstånd även behövas från Trafikverket eller Länsstyrelsen. 

Gasol

Tillfällig hantering: Vid tillfällig hantering (max 2 månader) av gasol på allmän plats skall en skriftlig anmälan lämnas till brandkåren senast två veckor innan evenemanget. Kravet gäller över 60 liter utomhus och alltid (>1 liter) inomhus.

Varaktig hantering: Vid varaktig hantering (> 2 månader) av mer än 60 liter gasol på allmän plats utomhus ska tillstånd sökas hos brandkåren. Vid hantering av mer än 60 liter gasol på allmän plats utomhus samt under längre tid än två månader skall tillstånd sökas hos brandkåren.

Vem beviljar: Beslut om tillstånd fattas av av delegat.

Kontaktperson:
Brandkåren: Johan Szymanski, tel 0250-267 53.

Ansökningsblanketter.

Övrigt: Tänk på att ansöka om tillstånd i god tid, minst 1 månad, innan evenemanget börjar. 

Serveringstillstånd

Vid ett tillfälligt evenemang så söks ett tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten.
För att en ansökan om serveringstillstånd inom Mora Kommun ska kunna behandlas krävs en skriftlig ansökan.

Taxan för ansökningsavgift om tillfällig servering till allmänheten hittar du på den här länken. Avgiften ska betalas in på Mora Kommuns pg nr 12 42 10-6. Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift skall lämnas tillsammans med ansökan till kommunen

Vem beviljar: Socialnämndens ordförande har delegation.

Kontaktperson är Madelene Andersson, tel  0250-265 73.

Ansökningsblankett. 

Övrigt:

För att komma ifråga för serveringstillstånd krävs enligt alkohollagen bl a kunskap i alkohollagstiftningen.

Den 1 december 2010 antog riksdagen en ny alkohollag. Det innebär bland annat att från den 1 januari 2011 ska den som ansöker om ett tillstånd för servering eller provsmakning göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen enligt 8 kapitlet 12 § alkohollagen.

Efter att din ansökan om serveringstillstånd kommit in till tillståndsmyndigheten gör myndigheten en bedömning av vem eller vilka personer i den sökande organisationen som behöver göra provet eller om undantag från provskyldigheten föreligger. Kunskapsprov genomförs på tillståndsmyndigheten på avtalad tid. Provet rättas av Folkhälsomyndigheten och resultatet skickas till tillståndsenheten.

Mer information om krav/handlingar som skall bifogas hittar du här.

Tillfälligt serveringstillstånd – tänk på att ansöka om tillstånd i tid då remisser utgår till andra myndigheter. Handläggningstid 4-8 veckor under förutsättning att alla handlingar bifogats ansökan.

Offentlig plats, offentlig tillställning

Vilket tillstånd: Begagnande av offentlig plats, offentlig tillställning;
1. tävling och uppvisning i sport och idrott
2. danstillställning
3. tivolinöjen och festtåg
4. marknader och mässor

Sammankomst eller dylikt är t ex politiska möten, demonstrationer, religionsutövning eller
cirkusföreställning

Vem beviljar: Polisen enligt ordningslagen beviljar arrangemanget.
Beträffande Saxvikens vattenområde skall tillstånd sökas även hos polisen då detta område är offentlig plats enligt § 3 lokala ordningsföreskrifter för Mora Kommun.
Markupplåtelse beviljar Mora Kommun.
Tillfällig lokala trafikföreskrifter på kommunala vägar beviljar Mora Kommun
Länsstyrelsen beviljar tillstånd för tävling/uppvisning med fordon på väg.
Länsstyrelsen beslutar om tävling på vatten om tillfälliga sjötrafikföreskrifter krävs.

Kontakt: Mora Kommun, Anders Sisell, tel. 0250-262 20
Polisen Mora, Millåkersgatan 6-8, Mora, tel. 114 14
Länsstyrelsen, Eva Hammarsten tel. 010-2250000

Blanketten heter "Ansökan tillstånd ordningslagen". Den hämtas på www.polisen.se

Övrigt: Tänk på att söka i god tid till polisen, minst 7 dagar innan varje arrangemang. Ansökan om tävling/uppvisning på väg ska ske minst 2 månader före tävlingsdag (3 månader om fler län är inblandade). 

Fyrverkerier

Om det inte finns någon risk för skada eller olägenhet för personer, husdjur eller kringliggande bebyggelse behöver man inte polismyndighetens tillstånd för att anordna ett fyrverkeri.

Om fyrverkeri ska avfyras inom tätbebyggt område krävs i de flesta fall polismyndighetens tillstånd enligt ordningslagen (1993:1617) 3 kap. 7§.

Detsamma gäller om fyrverkeriet ska anordnas vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar eller om det förväntas större folksamlingar i anslutning till fyrverkeriet.

Det finns inget generellt undantag från tillståndsplikten vid nyår, påsk eller Valborgsmässofyrverkeri. Vid dessa tillfällen kan mindre fyrverkerier accepteras om arrangören noga beaktar risken för olägenhet och skada.

Vem beviljar: Kontakta polisen för information om vad som gäller i varje enskilt fall.

Kontakt: Polisen Mora, Millåkersgatan 6-8, Mora, tel. 114 14

Blanketten heter "Ansökan tillstånd ordningslagen". Den hämtas på www.polisen.se

Övrigt: Tänk på att söka i god tid till polisen. En ansökan om tillstånd att anordna fyrverkeri kostar 600 kronor.
Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år.

Lotteritillstånd

Ansökan om lotteritillstånd/registrering kan sökas av ideell förening som enligt stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål.

Vem beviljar, Kontaktperson, Kontrollperson: Fritidsassistent Désirée Gustafsson tel. 0250-267 64

Blankett: Ansökan görs på särskild blankett.

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 augusti 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213