Dödsboanmälan och begravningshjälp

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs av socialnämnden och kan ersätta en bouppteckning. Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Tillgångarna ska vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras.

Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras.

Dödsboanmälan upprättas av en handläggare och lämnas därefter till skattemyndigheten i Härnösand.

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värdet av lösöret. Det är även viktigt att undersöka vilka försäkringar (gruppliv, individuella liv- och pensionsförsäkringar m fl) som finns och vilka som är förmånstagare.

From 2017-01-01 införs avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo på        300 kronor/ timme.

Då det inkommer en anmälan om en avliden person vars närstående/ dödsbo delgägare inte är kända, så är det enligt Ärvdabalken 18 kap 2 § socialnämndens uppgift att förvalta dödsboet och har enligt begravningslagen 5 kap 2 § kommunens uppgift att anordna begravning. För detta har kommunen enligt samma paragrafer rätt att ta ut ersättning.

I en del dödsbo finns tillgångar som väl täcker begravningskostnader och eventuella skulder, varför det i dessa fall kan bedömas vara rimligt att ta ut en avgift för denna tjänst.

Begravningshjälp

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en räkning kommer och begär 3 månaders uppskov räknat från dödsdagen samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning skall göras.

OBS! Kom ihåg att stoppa autogiron.

Vem betalar begravningen?

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar ska socialförvaltningen meddelas innan kontakt tas med begravningsbyrån. Bistånd till kostnader för begravning kan utgå med upp till 50 % av prisbasbeloppet inklusive gravsten och 35 % av prisbasbeloppet exklusive gravsten. Prisbasbeloppet 2017 är 44 800 kronor. Från detta belopp avräknas eventuella tillgångar i dödsboet. Ansökan om ekonomiskt bistånd ska göras innan beställning görs hos begravningsbyrån. I annat fall är det beställaren som är betalningsansvarig.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 mars 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Socialtjänstens reception Socialförvaltningen
  792 80 MORA
  Växel: 0250-264 00
  Fax: 0250-171 26

  Besöksadress:
  Prostgatan 7

  Ordinarie öppettider:
  måndag - fredag 8.00 -16.00
  Lunchstängt 12.00 - 13.00

  Vid akuta ärenden efter kl. 16.00 samt under helg, kontaktar man socialjouren. 

     

   

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213