Mot nollresultat - exklusive försörjningsstöd

20 maj 2010

Socialnämnden räknar med att hålla sin budget för 2010. Det är möjligt tack vare att kommunstyrelsen tar en del av de kraftigt ökade kostnaderna för försörjningsstödet.

- Vi har kontaktat ett par av kommunerna i vårt jämförelseprojekt. Mariestad och Kristinehamn, för att se om tendensen är densamma där, berättar socialnämndens ordförande Bernt Persson (S). Och det är den, precis som hos oss skenade kostnaderna iväg under mars månad och ligger högt sedan dess.

I april sjönk de dock något, men prognosen för helåret är 9.3 mkr, av vilka kommunstyrelsen står för den del som överstiger 5 mkr. Denna välvilja gör att nämnden trots allt räknar med att klara ett nollresultat, låt vara att vissa delar ser ut att visa röda siffror. Andra går i stället desto bättre och ser därmed till att balansera utfallet. 

- Det är främst på grund av Försäkringskassans hårdare bedömningar som försörjningsstödet blivit en så stor kostnadspost, förklarar Bernt Persson. De som tidigare kunde gå 800-900 kronor per dag därifrån får nu kanske nöja sig med ett par hundra kronor från Arbetsförmedlingen. Och det gör att de hamnar hos oss där den sista hjälpen finns att hämta.

Vid april månads utgång var det 147 personer som uppbar försörjningsstöd, vilket ska jämföras med 93 personer för ett år sedan.  

Socialnämndens totala resultat för det första tertialet var +700 tkr, en siffra som alltså förväntas sjunka framöver. 

Se den ekonomiska uppföljningen januari-april här

Deltar i utvecklingsprojekt

Ett förslag till regional handlingsplan för Socialtjänsten i Dalarnas län har tagits fram för arbetet mot våld i nära relationer. Socialnämnden i Mora beslutade att godkänna förslaget och att dessutom ansluta sig till utvecklingsprojektet ”Kompetenscentra för arbete mot våld i nära relationer”.

- Vi har en bra verksamhet själva på det här området, men går med i alla fall för att det ger oss ytterligare kunskap, förklarar Bernt Persson. Det är dessutom gratis att delta.

Mora deltar även fortsättningsvis i länssamordning av medling till brott med unga gärningsmän

Varje kommun är skyldig att erbjuda medling till alla gärningsmän som är under 21 år. I Dalarna finns en länssamordnare som kommunerna kan utnyttja som en resurs i den egna verksamheten. Medlingen sker i samverkan mellan polismyndigheten, åklagarkammaren, frivården och andra parter.
Kostnaden för att delta är 27 300 kronor per år, vilket utgör hälften av det statsbidrag som utgår till kommunen.

Socialnämnden beslutade att fortsätta deltagandet även 2010.

Riktlinjer för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering antogs

Socialstyrelsen har fastslagit vad som ska gälla i detta sammanhang som avser personer med stora och långvariga behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Samordningen ska ske mellan kommuner och landsting genom att rutiner utformas i förbättrande syfte.

Socialnämnden beslutade att anta riktlinjerna.

Inget serveringstillstånd till Lilla Björn

Socialnämnden har vid en samlad bedömning funnit att den sökande på grund av en dom i tingsrätten inte kan anses uppfylla de krav på lämplighet som krävs. Beslutet att inte bevilja serveringstillstånd grundar sig på 7 kap 7 § alkohollagen där det bland annat sägs  att ”Vid tillståndsgivningen skall särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna”.

Varning till Wärdshuset Gesundaberget

Vid restaurangtillsyn i april konstaterades brister ifråga om matutbud, X-kvitto, ålderskontroll och efterföljd av arbetstidslagen. Vid en tidigare tillsyn i januari fanns också anmärkningar gällande X-kvitton och matutbud. Även restföringar av skatt har förekommit.

Socialnämnden beslutade dock inte att återkalla tillståndet, eftersom det utifrån bolagets svar finns särskilda skäl som gör att en varning i stället kan meddelas.

Utökat tillstånd för Wärdshuset Gesundaberget

Ansökan gäller en utvidgning av den befintliga uteserveringen för att kunna ta emot fler gäster när så behövs.

Socialnämnden beslutade att godkänna ansökan. Den varning som tidigare meddelats anses inte utgöra något hinder för ett utökat tillstånd.

 

Sven-Erik Nilsson
 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 maj 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213